Korporátní právo

Advokátní kancelář Weinhold Legal má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb významným zahraničním i domácím společnostem v oblasti fúzí (včetně převzetí jmění), rozdělení, transformací (tj. změna právní formy) a jiných korporátních záležitostí, např. zvýšení a/nebo snížení základního kapitálu, zrušení registrace akcií, povinné nabídky převzetí, atd. Advokátní kancelář Weinhold Legal zároveň poskytla právní služby související se zakládáním společností v České a Slovenské republice.

Níže uvádíme stručný popis několika nejvýznamnějších projektů:

Henry Schein
Weinhold Legal poskytla české a slovenské právní služby společnosti Henry Schein (NASDAQ: HSIC), největšímu světovému poskytovateli řešení zdravotní péče pro stomatologické a zdravotnické profesionály, v souvislosti s odštěpením divize veterinárního lékařství. V návaznosti na odštěpení vznikla Covetrus (NASDAQ: CVET) jako nově založená společnost, která je kombinací dvou podniků – Henry Schein Animal Health a Vets First Choice. Henry Schein informovala, že v rámci odštěpení obdržela přibližně 1,1 miliardy dolarů předpokládaných příjmů nepodléhajících zdanění. V návaznosti na odštěpení části týkající se veterinárního lékařství bude mít Henry Schein více než 18.000 členů týmu v 31 zemích, kteří obsluhují více než 1 milion zákazníků. Společnost Covetrus sídlí v Portlandu, Maine, má více než 5.000 zaměstnanců a obsluhuje více než 100.000 zákazníků po celém světě. Právní služby Weinhold Legal zahrnovaly korporátní rozdělení v České republice, několik převodů podílů v Česku a na Slovensku, a další právní služby v oblasti korporátního práva, pracovního práva, ve smluvních a regulatorních záležitostech.
HDS Retail Czech Republic and Aelia Czech Republic (skupina Lagardère)
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti HDS Retail Czech Republic a Aelia Czech Republic, členům skupiny Lagardère, v souvislosti s korporátními záležitostmi, franšízou, nájmy, fúzemi a akvizicemi a hospodářskou soutěží. Naše poradenství zahrnovalo přípravu a revizi smluvní dokumentace, asistence při vyjednávání a různé právní analýzy. Weinhold Legal dále asistovala při založení dceřiné společnosti Aelia, členu skupiny Lagardère, při vítězné nabídce v hodnotě 764 milionů CZK na odkoupení bezcelních obchodů od Českých aerolinií a uzavření smlouvy o palubním prodeji na palubách letadel s Českými aeroliniemi. Advokátní kancelář také poskytla právní služby Lagardère group v souvislosti s fúzí tří společností.
Obrascón Huarte Lain (OHL)
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL), jedné z největších stavebních společností v Evropě, v souvislosti s restrukturalizací jejích dceřiných společností v České republice, které v minulosti převzala. Naše právní služby zahrnovaly právní poradenství při převodu akcií společností OHL ŽS a ŽPSV při následné implementaci procesu fúze společnosti Rentia Invest do nástupnické společnosti OHL Central Europe. Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala společnosti OHL ŽS právní služby v souvislosti se dvěma na sebe navazujícími zvýšeními základního kapitálu formou úpisu nově vydaných akcií.
Flow East
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Flow East v souvislosti s odštěpením provozní části hotelu Jalta do nové společnosti a odštěpením nemovitostí hotelu Jalta se sloučením do existující společnosti. Právní služby zahrnovaly přípravu a dokončení komplexní dokumentace rozdělení, včetně zastoupení společností zapojených do následných správních řízení.
Evropská Komise
Advokátní kancelář Weinhold Legal společně s významným mezinárodním partnerem a respektovaným akademickým specialistou na korporátní právo vytvářela pro Evropskou komisi studii pojednávající o fungování a důsledcích statutu evropské společnosti (“Societas Europaea” – SE). Weinhold Legal poskytla analýzu implementace a fungování legislativy v České republice a Slovenské republice, včetně poradenství a doporučení pro Evropskou komisi ohledně jakýchkoliv požadovaných právních úprav. Dále Weinhold Legal koordinovala příspěvky ze středoevropského a východoevropského regionu, a to kromě Česka i z Polska, Slovenska, Estonska, Litvy, Bulharska a Rumunska. Finální studie byla předložená Evropské komisi a poskytla analýzu důvodů nejednotného úspěchu statutu evropské společnosti v příslušných EU/EHP členských státech, a přispěla k legislativním zlepšením Evropskou komisí.
LAMA
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství skupině LAMA, konglomerátu českých společností podnikajících v oblasti výroby a distribuce energií, spočívající v transformaci skupiny a vytvoření efektivní holdingové struktury. Právní služby zahrnovaly zejména zvýšení základního kapitálu holdingové společnosti nepeněžitými vklady o částku převyšující 1,5 mld. CZK, několik rozdělení včetně rozdělení sloučením, jakož i zastupování ve správních řízeních před Ministerstvem životního prostředí a Českým báňským úřadem v souvislosti s přechodem práv k dobývacímu prostoru. Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla skupině LAMA komplexní právní služby v souvislosti s integrací společností Teplárna Otrokovice a Teplárna Kyjov do skupiny. Naše právní služby zahrnovaly mimo jiné, právní poradenství týkající se převodu akcií, zastupování v řízení o schválení spojení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Coca-Cola
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko v souvislosti s přeshraniční fúzí se slovenskou dceřinou společností.
Eurovia (skupina Vinci)
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Eurovia (skupina Vinci) v souvislosti s povinnou nabídkou převzetí její české dceřiné společnosti Stavby silnic a železnic (nyní Eurovia CS) a dvou dalších dceřiných společností. Advokátní kancelář Weinhold Legal dále poskytla právní poradenství společnosti CESTNÉ STAVBY KOŠICE v souvislosti s ukončením obchodovatelnosti akcií slovenské dceřiné společnosti na burze cenných papírů. Advokátní kancelář Weinhold Legal rovněž asistovala při procesu vytěsnění minoritních akcionářů společnosti Stavby silnic a železnic.
Olympus
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti Olympus v souvislosti s přeshraniční fúzí.
LG
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti LG v souvislosti s přeshraniční fúzí zahrnující 3 jurisdikce.
GRANETTE/ Palírna u Zeleného stromu – Starorežná Prostějov
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti GRANETTE, jednomu z největších výrobců likérů v České republice, v souvislosti s restrukturalizací společnosti Palírna U Zeleného stromu – Starorežná Prostějov, kterou v minulosti převzala, a to v souvislosti s restrukturalizací jejího podnikání. Právní poradenství zahrnovalo různé korporátní změny a implementaci odštěpení části jmění společnosti Palírna U Zeleného stromu – Starorežná Prostějov sloučením s GRANETTE.
Plzeňský Prazdroj (Pilsner Urquell)
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla majoritnímu akcionáři Plzeňského Prazdroje i cílové společnosti komplexní právní pomoc v souvislosti s vytěsněním minoritních akcionářů, včetně přípravy potřebné právní dokumentace, organizace valné hromady a asistence při registračním řízení a převodu akcií na majoritního akcionáře.
Wienerberger
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Wienerberger jako cílové společnosti a jejímu hlavnímu akcionáři komplexní právní poradenství související s procesem vytěsnění minoritních akcionářů, zahrnující přípravu veškerých právních dokumentů, organizaci valné hromady a asistenci v rámci rejstříkového řízení a souvisejícího zápisu přechodu akcií na hlavního akcionáře v centrální evidenci cenných papírů.
Weinhold Legal - Česká republika