Pracovní právo


V České republice a Slovenské republice pracujeme pro mnoho vedoucích domácích i zahraničních společností.
Weinhold Legal má rozsáhlé zkušenosti v oblasti pracovněprávního poradenství. Našim klientům poskytujeme asistenci zejména v následujících oblastech:

Implementace vnitřního oznamovacího systému dle zákona o ochraně oznamovatelů – příprava nezbytné dokumentace včetně vnitřního předpisu, oznámení na web, jakož i proškolení příslušné osoby a zaměstnanců a též výkon funkce příslušné osoby formou outsourcingu.

Obecné poradenské služby v oblasti pracovního práva – návrh a revize pracovněprávní dokumentace pro řadové zaměstnance i vrcholový management (např. pracovní smlouvy, jmenování, dohody o mzdě, konkurenční doložky, vnitřní předpisy, kolektivní smlouvy), pracovněprávní prověrky (labour law due diligence), poradenství v oblasti pracovněprávních předpisů aplikovatelných v České republice a Slovenské republice, převody zaměstnanců, relokace, diskriminace, harassment, otázky související se změněnou pracovní schopností zaměstnanců, organizační změny a restrukturalizace, otázky nekonkurenčních závazků (konkurenční doložky), mlčenlivost, odpovědnost, předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Politika odměňování & Share Plans – příprava a revize akciových a opčních plánů a jiných typů odměňování, příprava a revize souvisejících vnitřních předpisů (penzijní plány, bonusová schémata (cílové odměny), podíly na zisku apod.).

Mezinárodní aspekty – poradenství v oblasti možnosti volby cizího práva, poradenství v oblasti zahraničních pracovněprávních předpisů (např. německých a anglických) poskytované ve spolupráci s našimi autorizovanými zahraničními právníky, vysílání na území České republiky a Slovenské republiky či do zahraničí, strukturalizace poskytování služeb či přidělení k výkonu práce (management services/hiring out of labour structuring), imigrační otázky (poradenství v oblasti pracovních povolení, víz, trvalých povolení k pobytu, přesídlení rodin), potenciální právní aspekty práva EU.

Odbory a rady zaměstnanců – vyjednávání s odborovými organizacemi a radami zaměstnanců, zastupování zaměstnavatele, strukturování a revize kolektivních smluv, řešení sporů.

Skončení pracovního poměru – příprava dokumentace pro účely skončení pracovního poměru (např. výpověď, dohoda o rozvázání pracovního poměru, odvolání z funkce, okamžité zrušení pracovního poměru), plná či částečná asistence v procesu skončení pracovního poměru včetně hromadného propouštění zaměstnanců, související vyjednávání s dotčenými zaměstnanci, odborovými organizacemi (zástupci zaměstnanců) a úřady práce, strukturování odměňování v souvislosti se skončením pracovního poměru (odstupné, odchodné).

Spory – v případě nevyhnutelnosti soudního sporu zastupujeme naše klienty v soudním řízení včetně sporů týkajících se náhrady škody, nároků v souvislosti se skončením pracovního poměru apod.

Poskytování právních služeb v souvislosti s pandemií COVID-19 – právní poradenství ohledně překážek v práci, pomoc při implementaci částečné nezaměstnanosti, informace o přijímaných opatřeních, podávání žádostí o příspěvky z programu Antivirus, organizační změny a příprava dokumentace pro skončení pracovních poměrů. práce.

Weinhold Legal - Česká republika