Archiv Legal Update

Legal Update 2021


3-4/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Počítání lhůty pro podání námitek proti vyloučení účastníka ze zadávacího řízení – Krajský soud potvrdil pokutu za diskriminačně nastavené podmínky veřejné zakázky na distribuci vakcín – Pravidla pro dělení veřejných zakázek na části v rozhodovací praxi předsedy ÚOHS


3/2021 – Legal Update – Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – Aktuální judikatura – Vyloučení přednostního práva na upsání nových akcií – Určení ceny u lokálně nedostupné věci


1-2/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Vylučovat dodavatele pro nezaokrouhlení nabídkové ceny je nepřiměřené – Kdy lze rozdělit předmět veřejné zakázky do několika samostatných zadávacích řízení? – Zapojení zahraniční osoby do plnění veřejné zakázky


2/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákoníku práce: Sdílené pracovní místo – Nově publikovaná judikatura – Povinnost obecných soudů stanovit přiměřené požadavky na prokázání ušlého zisku podnikatele – Nemožnost jednostranného odstoupení od konkurenční doložky na základě „volného uvážení“ zaměstnavatele


1/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o kybernetické bezpečnosti – Nově publikovaná judikatura – Okamžité zrušení pracovního poměru – Diferenciace výše odstupného

Legal Update 2020


12/2020 – Legal Update – Novela zákona o obchodních korporacích – změny v úpravě společností s ručením omezeným – Jmenování Jednatele – Doprovod na valné hromadě – Splacení peněžitého vkladu – Právnická osoba jakožto člen voleného orgánu – Rozhodování mimo valnou hromadu-


11/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zákon o prověřování zahraničních investic – Nově publikovaná judikatura – Platnost ujednání neupraveného zákonem – Přípustnost dovolání ve věci nároku na náhradu za zpožděný let


11-12/2020 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Novinky v otázce předmětu veřejné zakázky na dodávky – Změna smlouvy na veřejnou zakázku před jejím uzavřením – Konec lhůty pro podání nabídek určený na den pracovního klidu?


10/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela občanského zákoníku v oblasti ochrany spotřebitele – Nově publikovaná judikatura – Podnájem bytu, ve kterém nájemce trvale nebydlí – Mzdové podmínky tzv. agenturních zaměstnanců


10-11/2020 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Akcie, obchodní závod či podíl nejsou předmětem veřejné zakázky na dodávky – Kdy je předložení oprávnění k podnikání nepřiměřeným požadavkem zadavatele? – Administrativní pochybení v nabídce vedlo k vyloučení dodavatele


09/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zákon o evidenci skutečných majitelů – Nově publikovaná judikatura – Klamavost obchodní firmy obsahující geografický pojem


08/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – Nově publikovaná judikatura – Zásada rovného odměňování a s ní spjatá kritéria – Kdy počíná běžet subjektivní promlčecí lhůta u práva na náhrady škody?


07/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Právní úprava podílu na zisku a na vlastních zdrojích dle velké novely ZOK – Nově publikovaná judikatura – Nahrazení prostého zápisu z jednání valné hromady notářským zápisem – Zápis dovolání se neúčinnosti zápisu převodu podílu do obchodního rejstříku


6/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek – Návrh zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí – Nově publikovaná judikatura – Povinnost členů dozorčí rady účastnit se valné hromady společnosti – Pokyn „běž domů“ adresovaný zaměstnanci nepředstavuje výslovný zákaz výkonu činnosti ze strany zaměstnavatele


5/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákoníku práce – Nově publikovaná judikatura – Povinnosti zaměstnavatelů – Souběh okamžitého zrušení pracovního poměru a výpověď pro stejný skutek


4/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o oceňování majetku – Nově publikovaná judikatura – Ujednání o smluvní pokutě podmíněné odstoupením od smlouvy ze strany věřitele je platné – K odškodnění újmy způsobené podáním neoprávněného insolvenčního návrhu omluva nepostačí


3/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela občanského zákoníku – předkupní právo spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci – Nově publikovaná judikatura – Žaloba na náhradu škody z důvodu významného zpoždění letu


2/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zákon o právu na digitální služby – eGovernment – Novela zákona o bankách – bankovní identita – Nově publikovaná judikatura – Rozsah zákonného ručení společníka společnosti s ručením omezeným


1/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o hospodaření energií – Přijetí zákona o realitním zprostředkování – Nově publikovaná judikatura – Funkce člena statutárního orgánu – péče řádného hospodáře a výběr třetí kvalifikované osoby – Možnost prokázaní dalších důvodů vydědění – Profilová fotografie uživatele sociální sítě Facebook a vztah ke zpravodajské licenci


Legal Update 2019


12/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Definice rodinného podniku a program podpory rodinných podniků – Nově publikovaná judikatura – Schválení překročení zástupčího oprávnění členem statutárního orgánu – Odpovědnost jednatele za škodu způsobenou druhým jednatelem zpronevěřením majetku společnosti


11/2019 – Legal Update – Nově publikovaná judikatura – Limity povinnosti vykonávat funkci člena statutárního orgánu loajálně – Akcionářské dohody – pokyny představenstvu týkající se obchodního vedení – Započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnanci


10/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů – Nově publikovaná judikatura – Při nájmu bytu nelze sjednat smluvní úrok z prodlení – Důsledky převodu vlastnictví k předmětu nájmu pro povinnost hradit nájemné – Vznik práva na úhradu smluvní pokuty


9/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů – Nově publikovaná judikatura – Vzájemné předkupní právo – Plná moc – Seznam akcionářů – Výklad označení „starší generace“ v souvislosti s oblastí nekalé soutěže – Limitace výše náhrady škody na vnesených věcech


8/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela směrnice o digitalizaci v právu obchodních společností – Novela zákona o registru smluv – Nově publikovaná judikatura – Neplatnost doručení výpovědi z pracovního poměru – Porušení povinností při výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace


7/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – eNeschopenky a další změny v nemocenském pojištění od roku 2020 – Nově publikovaná judikatura – Konkurenční doložka sjednaná v pracovní smlouvě – Souhlas valné hromady s převodem části závodu


6/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Návrh zákona o hromadných žalobách – Nově publikovaná judikatura – Nepřiměřená výše smluvní pokuty – Přidělování práce během trvání sporu o neplatnost výpovědi – Výjimka povinnosti vznést protest proti usnesení valné hromady


5/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Konflikt ochranné známky s obchodní firmou – Nově publikovaná judikatura – Rozdělení zisku akciové společnosti možné i na základě účetní závěrky starší 6 měsíců – Přiměřenost smluvní pokuty v konkurenční doložce dle zákoníku práce


4/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu – Nový evropský právní rámec pro sekuritizace – Nařízení, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie Nově publikovaná judikatura – Pozastavení výkonu práv spojených s akciemi, které akcionář nepředložil k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností


3/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Vláda navrhuje změnu zákona o elektronických – komunikacích s cílem podpořit konkurenci na trhu mobilních operátorů – Nově publikovaná judikatura – Lze použít zvukový záznam rozhovoru pořízený – bez vědomí nahrávané osoby jako důkaz před soudem? – Je samotný dotaz na etnickou příslušnost spotřebitele diskriminačním jednáním?


2/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákoníku práce – zrušení karenční doby – Novela insolvenčního zákona – Nově publikovaná judikatura – Odpovědnost zaměstnance za škodu při splnění protiprávního pokynu zaměstnavatele – Práva nabyvatele podílu ve společnosti s ručením omezeným vzhledem k usnesení valné hromady o rozdělení zisku – Regresní nárok státu vůči skutečnému škůdci


1/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Poslanecká sněmovna schválila zákon o zpracování osobních údajů – Nově publikovaná judikatura – Výpověď při neodstranění neuspokojivých pracovních výsledků – Uplynutí zákonné lhůty – Uplynula lhůta pro zápis skutečného majitele


Legal Update 2018


12/2018 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o ochranných známkách – Nově publikovaná judikatura – Dohoda o možnosti odvolání z pracovního místa – Absence vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy

Weinhold Legal - Česká republika