Archiv Legal Update

11/2023 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu – Aktuality v judikatuře – Shodné tvrzení účastníků – Právní jednání bez přiměřeného protiplnění ve smyslu §240 insolvenčního zákona

10/2023 – Legal Update – Připravovaná legislativa – Návrh novely zákona o soudech a soudcích – Aktuality v judikatuře – Pojem ztracené provize ve smyslu § 669 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku Včasnost uplatnění námitky o podjatosti člena rozhodčího senátu a informační povinnost rozhodců

9-10/2023 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Krajský soud v Brně potvrdil pokutu za nedovolenou změnu ekonomické rovnováhy smlouvy ve prospěch dodavatele – K postupu Úřadu v souvisejících řízeních po zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

9/2023 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi – Zákon o hromadném občanském řízení soudním – Aktuality v judikatuře – Náhrada škody za krizová opatření v době covidu

8/2023 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela AML zákona – Aktuality v judikatuře – Vliv změny stanov na délku funkčního období člena voleného orgánu; časové omezení funkčního období – Odvolání podané neoprávněnou osobou a žaloba pro zmatečnost

7-8/2023 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K možnostem zrušení zadávacího řízení v případě (potencionálního) střetu zájmů zadavatele a dodavatele – K (ne)možnosti využít JŘBU při časové tísni způsobené interními procesy zadavatele a jeho zřizovatele

Léto 2023 – GDPR Legal Update – EDPB k EU US Data Privacy Framework – ÚOOÚ uložil pokuty za cookies – SDEU k právu na přístup dle čl. 15 GDPR – Pokyny EDPB k výpočtu správních pokut

7/2023 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele – Změny v zákoně o obchodních korporacích – Judikatura – Možnost domáhat se výmazu zápisu důvodů odvolání z funkce jednatele společnosti

6/2023 – Legal Update – Připravovaná legislativa – Novela zákona o přeměnách obchodních korporacích a družstev – Judikatura – Právní důsledky jednání zástupce, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy zastoupeného

5-6/2023 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Krajský soud v Brně potvrdil názor ÚOHS na výši kauce v případě podání návrhu souvisejícího s uzavíráním smluv dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících – K prodloužení lhůty pro podání nabídek a zveřejnění odůvodnění tohoto kroku po uplynutí původní lhůty – Aktuálně z legislativy – Novela ZZVZ nabude účinnosti 16. července 2023

5/2023 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o zaměstnanosti zákoníku práce v oblasti agenturního zaměstnávání – Judikatura – Splnění informační povinnosti dle § 55 ZOK ve spol. s r.o. – Odpovědnost za škodu pomocníka v pozici zaměstnance a jednatele

Jaro 2023 – GDPR Legal Update – Metodika ÚOOÚ ke kamerám – Průvodce EDPB k GDPR pro malé podniky – Pokyny EDPB k právu na přístup – Pokyny EDBP k ohlašování případů porušení zabezpečení – NSS ČR k obchodním sdělením

4/2023 – Legal Update – Nový smluvní typ – Smlouva o poskytování digitálního obsahu – Judikatura – Promlčení nároku na náhradu škody

3-4/2023 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Krajský soud v Brně potvrdil pokutu za omezení okruhu potenciálních dodavatelů u zakázky v oblasti IT – K nepřiměřenosti kritérií technické kvalifikace a k ukládání pokut – Aktuálně z legislativy – Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek

3/2023 – Legal Update – Připravovaná legislativa – Zákon o preventivní restrukturalizaci – Judikatura – Přípustnost smluvního vyloučení důvodů odstoupení od smlouvy – Žaloba Evropské komise na Českou republiku z důvodu absence zákonné úpravy ochrany tzv. whistleblowerů.

1-2/2023 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Úřad uděluje veřejným zadavatelům pokuty za neuveřejnění smluv na veřejné zakázky – K povinnosti zadavatele požádat dodavatele o objasnění nabídky

2/2023 – Legal Update – Pořadí splácení peněžitého dluhu – Judikatura – Posuzování právních domněnek a fikcí užitých ve smlouvách – Nový koncept moderace smluvních pokut

1/2023 – Legal Update – Zásadní změny pro rok 2023 – Přehled změn ve spotřebitelském právu – Úprava pravidel pro zápis do obchodního rejstříku – Judikatura -Odstoupení od smlouvy a nemožnost vrácení věci v původním stavu

Zima 2022 – GDPR Legal Update – Plán kontrol ÚOOÚ na rok 2023 – Doporučení EDPB 1/2022 – Rozsudek SDEU ve věci Google – právo na výmaz – Předběžná otázka k SDEU – aplikace čTečka

12/2022 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku – Novela energetického zákona Aktuality v judikatuře – Odpovědnost provozovatele internetové stránky za odkaz vedoucí na zjevně nepravdivé informace – Evidence skutečných majitelů nemá být dostupná široké veřejnosti – Výpověď z důvodu nesplňování požadavků pro řádný výkon práce

11-12/2022 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu za diskriminační podmínky veřejné zakázky na distribuci vakcín – K pojmu funkční celek a k možnosti jeho zadání v rámci jediné veřejné zakázky – K aktivní legitimaci při podání námitek

11/2022 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – Aktuality v judikatuře – K dokazování v řízení o náhradě škody za zpožděný let – Odpovědnost nájemce prostoru sloužícího k podnikání za škodu – Zákaz konkurence

10/2022 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o provádění mezinárodních sankcí – Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce – Změna nařízení vlády o podmínkách ochrany zdraví při práci – Aktuality v judikatuře – Forma smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se nemovitosti – Převod směnky na řad a její předání nabyvateli

9-10/2022 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K důvodům zrušení zadávacího řízení a k neurčitému vymezení podmínek technické kvalifikace – K aplikovatelnosti zadávacích podmínek veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody na jednotlivé následně vyhlášené minitendry

Podzim 2022 – GDPR Legal Update – Přechodné období původních standardních smluvních doložek končí! – Záznamy z dopravních kamer poskytnuty správci daně – ÚOOÚ: Nové hrozby pro ochranu osobních údajů – 226 stížností ke cookies

9/2022 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o svobodném přístupu k informacím – Novela zákona o evidenci skutečných majitelů – Aktuality v judikatuře – Ručení člena voleného orgánu a předvídatelnost škody při porušení péče řádného hospodáře – Úřední ověření podpisů na smlouvě o převodu podílu

8/2022 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Úsporný energetický tarif – Milostivé léto 2022 – Aktuality v judikatuře – Povinnost k náhradě újmy při porušení povinnosti stanovené zákonem

Léto 2022 – GDPR Legal Update – ÚOOÚ ke cookies – Pokyny EDPB 07/2022 – Neoprávněné shromažďování

7-8/2022 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K posouzení, zda nedostatek komodit na trhu způsobený pandemií COVID-19 je okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – K posouzení změn smlouvy provedených před účinností současné právní úpravy a ke změně ekonomické rovnováhy smlouvy

7/2022 – Legal Update – Novinky v legislativě – Novela zákona o kybernetické bezpečnosti – Z judikatury – Odvolání jednatele z funkce pro porušení povinnosti při výkonu funkce – Vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace – Návrh na výmaz údajů z úplného výpisu z obchodního rejstříku

6/2022 – Legal Update – Novinky v legislativě – Novela zákonů o daních z příjmů, o dani silniční a o ochraně ovzduší – Z judikatury – Opomenutí záměru účastníků řízení vyřešit spor smírně – Výjimka z povinnosti podat protest z důvodu subjektivní okolnosti – K přednosti materiálního přístupu k doručování

Jaro 2022 – GDPR Legal Update – Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2021 – Věrnostní programy obchodníků – Telemarketing a osobní údaje – Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – Pokyny EDPB 05/2022 – Pokyny EDPB 1/2021

5/2022 – Legal Update – Novinky v legislativě – Novela zákona o platebním styku – LEX Ukrajina II – Z judikatury – K posouzení hrubého nepoměru vzájemných plnění – K výkonu povinnosti jednatele zajistit řádné vedení účetnictví

5-6/2022 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K oprávněnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění v případě vendor lock-inu v oblasti IT – K natolik širokému vymezení předmětu veřejné zakázky, že omezuje okruh potenciálních dodavatelů

4/2022 – Legal Update – Novinky v legislativě – Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek – Novela autorského zákona – Z judikatury – K splnění a započtení bezdůvodného obohacení – Doplnění pořadu jednání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře

3-4/2022 – VZ Legal Update – VZ a dění na Ukrajině – K čl. 346(1) SFEU a úmyslu urychleně zvýšit investice do armádního vybavení Aktuálně z rozhodovací praxe – K posouzení, zda je podání jedním či dvěma návrhy, k přerušení běhu zadávací lhůty později zrušeným rozhodnutím o výběru dodavatele a k okamžiku splnění povinnosti odeslat oznámení o výběru dodavatele – K posouzení, zda je podání jedním či dvěma návrhy K otázce přerušení běhu zadávací lhůty rozhodnutím o výběru dodavatele, které bylo později zrušeno – K okamžiku splnění povinnosti odeslat oznámení o výběru dodavatele

3/2022 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Vládní návrh novely úpravy zápisu fyzických a právnických osob do veřejných rejstříků – Aktuality v judikatuře – Spoluzpůsobení škody porušením prevenční povinnosti poškozeným

Zima 2021/2022 – GDPR Legal Update – Pokyny k místní příslušnosti a předávání osobních údajů – Pokyny k právu na přístup k osobním údajům – Pokyny k příkladům poruše-ní zabezpečení osobních údajů – Postavení subjektů při poskytování zprostředkování finančních služeb – Odpovědnost za únik údajů není vždy absolutní

2/2022 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o elektronických komunikacích v oblasti telemarketingu – Podpora malých a středních podniků v oblasti práv duševního vlastnictví v roce 2022 – Aktuality v judikatuře – Práce přesčas u zaměstnance s kratší pracovní dobou

1-2/2022 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K legitimnímu očekávání účastníka zadávacího řízení ohledně žádosti k objasnění jeho nabídky – K povinnosti dělit na části veřejnou zakázku v oblasti IT – Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení části ZZVZ

1/2022 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela exekučního řádu a občanského soudního řádu – Aktuality v judikatuře – Průtahy v soudním řízení představované nezapůjčením spisu soudem

12/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku o povinném očkování proti nemoci covid-19 – Aktuality v judikatuře – Náhrada újmy na zdraví za úraz na namrzlém chodníku – Nadbytečnost zaměstnance dle § 52 písm. c) zákoníku práce

11-12/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K podmínkám možnosti využití vertikální spolupráce (tzv. in-house výjimky) při uzavírání smluv – K limitům změny závazků u smluv uzavřených dle ZZVZ – K povinnosti odůvodnit případné vyloučení uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny

11/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela energetického zákona od 1. ledna 2022 – Vláda prodloužila do konce roku program Antivirus A – Aktuality v judikatuře – Zaměstnancům náleží odměna i za přestávku s neustálou pohotovostí – Pluralita insolvenčních věřitelů při rubopisu zajišťovací směnky

Podzim 2021 – GDPR Legal Update – Použití cookies jen s předchozím souhlasem – Novela přináší změny od 1. ledna 2022 – Max Schrems podává stížnosti pro zpracování cookies v rozporu s unijními pravidly – Rozhodovací činnost – Přehled kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů za první pololetí roku 2021 – Pokuta pro WhatsApp

10/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o bankách – Aktuality v judikatuře – K nemožnosti dodatečného „schválení“ nabývání vlastních akcií – K účinnosti omezení převoditelnosti akcií na jméno obsaženém ve stanovách

9/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o ozdravných postupech řešení krize na finančním trhu – Aktuality v judikatuře – K určitosti prorogační doložky dle čl. 25 nařízení Brusel I bis – Právo nepřítomného akcionáře na vysvětlení záležitosti valné hromady

9-10/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na základě důvodu hodného zvláštního zřetele – K uvedení rozporných údajů v požadavcích na předmět plnění v zadávací dokumentaci

8/2021 – Legal Update – Pokuty se nově týkají i objednatelů práce – Prodloužení otcovské dovolené – Implementace směrnice work-life balance do českého práva – Nový stavební zákon – Rekodifikace přinese mimo jiné novou soustavu stavebních úřadů – Nová podoba občanských průkazů

Léto 2021 – GDPR Legal Update – Spory o ochranu osobních údajů s Facebookem pokračují – Finální verze pokynů EDPB k pojmům správce a zpracovatel – Kodexy chování dle GDPR – K pořizování kopií průkazů totožnosti v souvislosti s AML legislativou

7/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Změnový zákon v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci – Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení – Aktuality v judikatuře – Akcionářské dohody a pokyny týkající se obchodního vedení – Zrušení pracovního poměru ve zkušební době s těhotnou zaměstnankyní

7-8/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K pandemii onemocnění Covid-19 jako důvodu hodného zvláštního zřetele při zrušení zadávacího řízení – Ke stanovení diskriminačního požadavku v obchodních podmínkách – K požadavku na pracovněprávní poměr osob podílejících se na plnění veřejné zakázky

6/2021 – Legal Update – Novela zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) – Digitalizace notářské činnosti – Aktuální judikatura – Přezkum uzavření rozhodčí smlouvy v exekučním řízení – Pracovněprávní jednání učiněné odvolaným jednatelem

5/2021 – Legal Update – Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 – Podmínky vzniku nároku pro společníka s. r. o. – Aktuální judikatura – Převedení zaměstnance na jinou práci po předchozí výpovědi – Odpovědnost za vadu díla způsobenou vysokou vlhkostí podkladu

5-6/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe K povinnosti dodavatele, který je sám veřejným zadavatelem, vybrat své poddodavatele v souladu se ZZVZ – K nepřípustnosti obcházení ZZVZ rozdělením zakázky na části s nižší předpokládanou hodnotou – K výši kauce v případě podání návrhu souvisejícího s uzavíráním smluv dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

4/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o elektronických komunikacích – Nově publikovaná judikatura – Posouzení výše úroku z prodlení ve vztahu mezi podnikateli – Soudní dvůr zamítá odvolání společností Deutsche Telekom a Slovak Telekom a objasňuje rozsah judikatury Bronner

3-4/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Počítání lhůty pro podání námitek proti vyloučení účastníka ze zadávacího řízení – Krajský soud potvrdil pokutu za diskriminačně nastavené podmínky veřejné zakázky na distribuci vakcín – Pravidla pro dělení veřejných zakázek na části v rozhodovací praxi předsedy ÚOHS

3/2021 – Legal Update – Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – Aktuální judikatura – Vyloučení přednostního práva na upsání nových akcií – Určení ceny u lokálně nedostupné věci

1-2/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Vylučovat dodavatele pro nezaokrouhlení nabídkové ceny je nepřiměřené – Kdy lze rozdělit předmět veřejné zakázky do několika samostatných zadávacích řízení? – Zapojení zahraniční osoby do plnění veřejné zakázky

2/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákoníku práce: Sdílené pracovní místo – Nově publikovaná judikatura – Povinnost obecných soudů stanovit přiměřené požadavky na prokázání ušlého zisku podnikatele – Nemožnost jednostranného odstoupení od konkurenční doložky na základě „volného uvážení“ zaměstnavatele

1/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o kybernetické bezpečnosti – Nově publikovaná judikatura – Okamžité zrušení pracovního poměru – Diferenciace výše odstupného

12/2020 – Legal Update – Novela zákona o obchodních korporacích – změny v úpravě společností s ručením omezeným – Jmenování Jednatele – Doprovod na valné hromadě – Splacení peněžitého vkladu – Právnická osoba jakožto člen voleného orgánu – Rozhodování mimo valnou hromadu-

11/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zákon o prověřování zahraničních investic – Nově publikovaná judikatura – Platnost ujednání neupraveného zákonem – Přípustnost dovolání ve věci nároku na náhradu za zpožděný let

11-12/2020 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Novinky v otázce předmětu veřejné zakázky na dodávky – Změna smlouvy na veřejnou zakázku před jejím uzavřením – Konec lhůty pro podání nabídek určený na den pracovního klidu?

10/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela občanského zákoníku v oblasti ochrany spotřebitele – Nově publikovaná judikatura – Podnájem bytu, ve kterém nájemce trvale nebydlí – Mzdové podmínky tzv. agenturních zaměstnanců

10-11/2020 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Akcie, obchodní závod či podíl nejsou předmětem veřejné zakázky na dodávky – Kdy je předložení oprávnění k podnikání nepřiměřeným požadavkem zadavatele? – Administrativní pochybení v nabídce vedlo k vyloučení dodavatele

09/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zákon o evidenci skutečných majitelů – Nově publikovaná judikatura – Klamavost obchodní firmy obsahující geografický pojem

08/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – Nově publikovaná judikatura – Zásada rovného odměňování a s ní spjatá kritéria – Kdy počíná běžet subjektivní promlčecí lhůta u práva na náhrady škody?

07/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Právní úprava podílu na zisku a na vlastních zdrojích dle velké novely ZOK – Nově publikovaná judikatura – Nahrazení prostého zápisu z jednání valné hromady notářským zápisem – Zápis dovolání se neúčinnosti zápisu převodu podílu do obchodního rejstříku

6/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek – Návrh zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí – Nově publikovaná judikatura – Povinnost členů dozorčí rady účastnit se valné hromady společnosti – Pokyn „běž domů“ adresovaný zaměstnanci nepředstavuje výslovný zákaz výkonu činnosti ze strany zaměstnavatele

5/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákoníku práce – Nově publikovaná judikatura – Povinnosti zaměstnavatelů – Souběh okamžitého zrušení pracovního poměru a výpověď pro stejný skutek

4/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o oceňování majetku – Nově publikovaná judikatura – Ujednání o smluvní pokutě podmíněné odstoupením od smlouvy ze strany věřitele je platné – K odškodnění újmy způsobené podáním neoprávněného insolvenčního návrhu omluva nepostačí

3/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela občanského zákoníku – předkupní právo spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci – Nově publikovaná judikatura – Žaloba na náhradu škody z důvodu významného zpoždění letu

2/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zákon o právu na digitální služby – eGovernment – Novela zákona o bankách – bankovní identita – Nově publikovaná judikatura – Rozsah zákonného ručení společníka společnosti s ručením omezeným

1/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o hospodaření energií – Přijetí zákona o realitním zprostředkování – Nově publikovaná judikatura – Funkce člena statutárního orgánu – péče řádného hospodáře a výběr třetí kvalifikované osoby – Možnost prokázaní dalších důvodů vydědění – Profilová fotografie uživatele sociální sítě Facebook a vztah ke zpravodajské licenci

12/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Definice rodinného podniku a program podpory rodinných podniků – Nově publikovaná judikatura – Schválení překročení zástupčího oprávnění členem statutárního orgánu – Odpovědnost jednatele za škodu způsobenou druhým jednatelem zpronevěřením majetku společnosti

11/2019 – Legal Update – Nově publikovaná judikatura – Limity povinnosti vykonávat funkci člena statutárního orgánu loajálně – Akcionářské dohody – pokyny představenstvu týkající se obchodního vedení – Započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnanci

10/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů – Nově publikovaná judikatura – Při nájmu bytu nelze sjednat smluvní úrok z prodlení – Důsledky převodu vlastnictví k předmětu nájmu pro povinnost hradit nájemné – Vznik práva na úhradu smluvní pokuty

9/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů – Nově publikovaná judikatura – Vzájemné předkupní právo – Plná moc – Seznam akcionářů – Výklad označení „starší generace“ v souvislosti s oblastí nekalé soutěže – Limitace výše náhrady škody na vnesených věcech

8/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela směrnice o digitalizaci v právu obchodních společností – Novela zákona o registru smluv – Nově publikovaná judikatura – Neplatnost doručení výpovědi z pracovního poměru – Porušení povinností při výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace

7/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – eNeschopenky a další změny v nemocenském pojištění od roku 2020 – Nově publikovaná judikatura – Konkurenční doložka sjednaná v pracovní smlouvě – Souhlas valné hromady s převodem části závodu

6/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Návrh zákona o hromadných žalobách – Nově publikovaná judikatura – Nepřiměřená výše smluvní pokuty – Přidělování práce během trvání sporu o neplatnost výpovědi – Výjimka povinnosti vznést protest proti usnesení valné hromady

5/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Konflikt ochranné známky s obchodní firmou – Nově publikovaná judikatura – Rozdělení zisku akciové společnosti možné i na základě účetní závěrky starší 6 měsíců – Přiměřenost smluvní pokuty v konkurenční doložce dle zákoníku práce

4/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu – Nový evropský právní rámec pro sekuritizace – Nařízení, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie Nově publikovaná judikatura – Pozastavení výkonu práv spojených s akciemi, které akcionář nepředložil k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

3/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Vláda navrhuje změnu zákona o elektronických – komunikacích s cílem podpořit konkurenci na trhu mobilních operátorů – Nově publikovaná judikatura – Lze použít zvukový záznam rozhovoru pořízený – bez vědomí nahrávané osoby jako důkaz před soudem? – Je samotný dotaz na etnickou příslušnost spotřebitele diskriminačním jednáním?

2/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákoníku práce – zrušení karenční doby – Novela insolvenčního zákona – Nově publikovaná judikatura – Odpovědnost zaměstnance za škodu při splnění protiprávního pokynu zaměstnavatele – Práva nabyvatele podílu ve společnosti s ručením omezeným vzhledem k usnesení valné hromady o rozdělení zisku – Regresní nárok státu vůči skutečnému škůdci

1/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Poslanecká sněmovna schválila zákon o zpracování osobních údajů – Nově publikovaná judikatura – Výpověď při neodstranění neuspokojivých pracovních výsledků – Uplynutí zákonné lhůty – Uplynula lhůta pro zápis skutečného majitele

12/2018 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o ochranných známkách – Nově publikovaná judikatura – Dohoda o možnosti odvolání z pracovního místa – Absence vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy

Weinhold Legal - Česká republika