Archiv Legal Update

9/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o ozdravných postupech řešení krize na finančním trhu – Aktuality v judikatuře – K určitosti prorogační doložky dle čl. 25 nařízení Brusel I bis – Právo nepřítomného akcionáře na vysvětlení záležitosti valné hromady

9-10/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na základě důvodu hodného zvláštního zřetele – K uvedení rozporných údajů v požadavcích na předmět plnění v zadávací dokumentaci

8/2021 – Legal Update – Pokuty se nově týkají i objednatelů práce – Prodloužení otcovské dovolené – Implementace směrnice work-life balance do českého práva – Nový stavební zákon – Rekodifikace přinese mimo jiné novou soustavu stavebních úřadů – Nová podoba občanských průkazů

Léto 2021 – GDPR Legal Update – Spory o ochranu osobních údajů s Facebookem pokračují – Finální verze pokynů EDPB k pojmům správce a zpracovatel – Kodexy chování dle GDPR – K pořizování kopií průkazů totožnosti v souvislosti s AML legislativou

7/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Změnový zákon v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci – Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení – Aktuality v judikatuře – Akcionářské dohody a pokyny týkající se obchodního vedení – Zrušení pracovního poměru ve zkušební době s těhotnou zaměstnankyní

7-8/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – K pandemii onemocnění Covid-19 jako důvodu hodného zvláštního zřetele při zrušení zadávacího řízení – Ke stanovení diskriminačního požadavku v obchodních podmínkách – K požadavku na pracovněprávní poměr osob podílejících se na plnění veřejné zakázky

6/2021 – Legal Update – Novela zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) – Digitalizace notářské činnosti – Aktuální judikatura – Přezkum uzavření rozhodčí smlouvy v exekučním řízení – Pracovněprávní jednání učiněné odvolaným jednatelem

5/2021 – Legal Update – Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 – Podmínky vzniku nároku pro společníka s. r. o. – Aktuální judikatura – Převedení zaměstnance na jinou práci po předchozí výpovědi – Odpovědnost za vadu díla způsobenou vysokou vlhkostí podkladu

5-6/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe K povinnosti dodavatele, který je sám veřejným zadavatelem, vybrat své poddodavatele v souladu se ZZVZ – K nepřípustnosti obcházení ZZVZ rozdělením zakázky na části s nižší předpokládanou hodnotou – K výši kauce v případě podání návrhu souvisejícího s uzavíráním smluv dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

4/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o elektronických komunikacích – Nově publikovaná judikatura – Posouzení výše úroku z prodlení ve vztahu mezi podnikateli – Soudní dvůr zamítá odvolání společností Deutsche Telekom a Slovak Telekom a objasňuje rozsah judikatury Bronner

3-4/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Počítání lhůty pro podání námitek proti vyloučení účastníka ze zadávacího řízení – Krajský soud potvrdil pokutu za diskriminačně nastavené podmínky veřejné zakázky na distribuci vakcín – Pravidla pro dělení veřejných zakázek na části v rozhodovací praxi předsedy ÚOHS

3/2021 – Legal Update – Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – Aktuální judikatura – Vyloučení přednostního práva na upsání nových akcií – Určení ceny u lokálně nedostupné věci

1-2/2021 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Vylučovat dodavatele pro nezaokrouhlení nabídkové ceny je nepřiměřené – Kdy lze rozdělit předmět veřejné zakázky do několika samostatných zadávacích řízení? – Zapojení zahraniční osoby do plnění veřejné zakázky

2/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákoníku práce: Sdílené pracovní místo – Nově publikovaná judikatura – Povinnost obecných soudů stanovit přiměřené požadavky na prokázání ušlého zisku podnikatele – Nemožnost jednostranného odstoupení od konkurenční doložky na základě „volného uvážení“ zaměstnavatele

1/2021 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o kybernetické bezpečnosti – Nově publikovaná judikatura – Okamžité zrušení pracovního poměru – Diferenciace výše odstupného

12/2020 – Legal Update – Novela zákona o obchodních korporacích – změny v úpravě společností s ručením omezeným – Jmenování Jednatele – Doprovod na valné hromadě – Splacení peněžitého vkladu – Právnická osoba jakožto člen voleného orgánu – Rozhodování mimo valnou hromadu-

11/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zákon o prověřování zahraničních investic – Nově publikovaná judikatura – Platnost ujednání neupraveného zákonem – Přípustnost dovolání ve věci nároku na náhradu za zpožděný let

11-12/2020 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Novinky v otázce předmětu veřejné zakázky na dodávky – Změna smlouvy na veřejnou zakázku před jejím uzavřením – Konec lhůty pro podání nabídek určený na den pracovního klidu?

10/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela občanského zákoníku v oblasti ochrany spotřebitele – Nově publikovaná judikatura – Podnájem bytu, ve kterém nájemce trvale nebydlí – Mzdové podmínky tzv. agenturních zaměstnanců

10-11/2020 – VZ Legal Update – Aktuálně z rozhodovací praxe – Akcie, obchodní závod či podíl nejsou předmětem veřejné zakázky na dodávky – Kdy je předložení oprávnění k podnikání nepřiměřeným požadavkem zadavatele? – Administrativní pochybení v nabídce vedlo k vyloučení dodavatele

09/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zákon o evidenci skutečných majitelů – Nově publikovaná judikatura – Klamavost obchodní firmy obsahující geografický pojem

08/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – Nově publikovaná judikatura – Zásada rovného odměňování a s ní spjatá kritéria – Kdy počíná běžet subjektivní promlčecí lhůta u práva na náhrady škody?

07/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Právní úprava podílu na zisku a na vlastních zdrojích dle velké novely ZOK – Nově publikovaná judikatura – Nahrazení prostého zápisu z jednání valné hromady notářským zápisem – Zápis dovolání se neúčinnosti zápisu převodu podílu do obchodního rejstříku

6/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek – Návrh zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí – Nově publikovaná judikatura – Povinnost členů dozorčí rady účastnit se valné hromady společnosti – Pokyn „běž domů“ adresovaný zaměstnanci nepředstavuje výslovný zákaz výkonu činnosti ze strany zaměstnavatele

5/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákoníku práce – Nově publikovaná judikatura – Povinnosti zaměstnavatelů – Souběh okamžitého zrušení pracovního poměru a výpověď pro stejný skutek

4/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o oceňování majetku – Nově publikovaná judikatura – Ujednání o smluvní pokutě podmíněné odstoupením od smlouvy ze strany věřitele je platné – K odškodnění újmy způsobené podáním neoprávněného insolvenčního návrhu omluva nepostačí

3/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela občanského zákoníku – předkupní právo spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci – Nově publikovaná judikatura – Žaloba na náhradu škody z důvodu významného zpoždění letu

2/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Zákon o právu na digitální služby – eGovernment – Novela zákona o bankách – bankovní identita – Nově publikovaná judikatura – Rozsah zákonného ručení společníka společnosti s ručením omezeným

1/2020 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o hospodaření energií – Přijetí zákona o realitním zprostředkování – Nově publikovaná judikatura – Funkce člena statutárního orgánu – péče řádného hospodáře a výběr třetí kvalifikované osoby – Možnost prokázaní dalších důvodů vydědění – Profilová fotografie uživatele sociální sítě Facebook a vztah ke zpravodajské licenci

12/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Definice rodinného podniku a program podpory rodinných podniků – Nově publikovaná judikatura – Schválení překročení zástupčího oprávnění členem statutárního orgánu – Odpovědnost jednatele za škodu způsobenou druhým jednatelem zpronevěřením majetku společnosti

11/2019 – Legal Update – Nově publikovaná judikatura – Limity povinnosti vykonávat funkci člena statutárního orgánu loajálně – Akcionářské dohody – pokyny představenstvu týkající se obchodního vedení – Započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnanci

10/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů – Nově publikovaná judikatura – Při nájmu bytu nelze sjednat smluvní úrok z prodlení – Důsledky převodu vlastnictví k předmětu nájmu pro povinnost hradit nájemné – Vznik práva na úhradu smluvní pokuty

9/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů – Nově publikovaná judikatura – Vzájemné předkupní právo – Plná moc – Seznam akcionářů – Výklad označení „starší generace“ v souvislosti s oblastí nekalé soutěže – Limitace výše náhrady škody na vnesených věcech

8/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela směrnice o digitalizaci v právu obchodních společností – Novela zákona o registru smluv – Nově publikovaná judikatura – Neplatnost doručení výpovědi z pracovního poměru – Porušení povinností při výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace

7/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – eNeschopenky a další změny v nemocenském pojištění od roku 2020 – Nově publikovaná judikatura – Konkurenční doložka sjednaná v pracovní smlouvě – Souhlas valné hromady s převodem části závodu

6/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Návrh zákona o hromadných žalobách – Nově publikovaná judikatura – Nepřiměřená výše smluvní pokuty – Přidělování práce během trvání sporu o neplatnost výpovědi – Výjimka povinnosti vznést protest proti usnesení valné hromady

5/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Konflikt ochranné známky s obchodní firmou – Nově publikovaná judikatura – Rozdělení zisku akciové společnosti možné i na základě účetní závěrky starší 6 měsíců – Přiměřenost smluvní pokuty v konkurenční doložce dle zákoníku práce

4/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu – Nový evropský právní rámec pro sekuritizace – Nařízení, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie Nově publikovaná judikatura – Pozastavení výkonu práv spojených s akciemi, které akcionář nepředložil k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

3/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Vláda navrhuje změnu zákona o elektronických – komunikacích s cílem podpořit konkurenci na trhu mobilních operátorů – Nově publikovaná judikatura – Lze použít zvukový záznam rozhovoru pořízený – bez vědomí nahrávané osoby jako důkaz před soudem? – Je samotný dotaz na etnickou příslušnost spotřebitele diskriminačním jednáním?

2/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákoníku práce – zrušení karenční doby – Novela insolvenčního zákona – Nově publikovaná judikatura – Odpovědnost zaměstnance za škodu při splnění protiprávního pokynu zaměstnavatele – Práva nabyvatele podílu ve společnosti s ručením omezeným vzhledem k usnesení valné hromady o rozdělení zisku – Regresní nárok státu vůči skutečnému škůdci

1/2019 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Poslanecká sněmovna schválila zákon o zpracování osobních údajů – Nově publikovaná judikatura – Výpověď při neodstranění neuspokojivých pracovních výsledků – Uplynutí zákonné lhůty – Uplynula lhůta pro zápis skutečného majitele

12/2018 – Legal Update – Aktuality v legislativě – Novela zákona o ochranných známkách – Nově publikovaná judikatura – Dohoda o možnosti odvolání z pracovního místa – Absence vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy

Weinhold Legal - Česká republika