Veřejné zakázky a veřejný sektor


Naše oddělení veřejných zakázek má velmi bohaté zkušenosti, jelikož jsme poskytovali právní poradenství české a slovenské veřejné správě v souvislosti s množstvím významných veřejných zakázek, jakož i v dalších případech. I české, slovenské a mezinárodní společnosti oceňují širokou právní podporu poskytovanou naší advokátní kanceláří v této oblasti.

Na veřejné zakázky se v naší kanceláři umíme podívat z různých úhlů pohledu a od toho se odvíjí i variabilita našich služeb.


Komplexní administrace veřejné zakázky

Klienty zastupujeme jako smluvní zástupci při administraci veřejné zakázky a dohlížíme na to, aby byly dodrženy veškeré právní požadavky na vedení zadávacích řízení a u zakázek malého rozsahu. Připravujeme zadávací dokumentaci, včetně návrhu smlouvy či obchodních podmínek. Naše výhoda spočívá v tom, že se smluvní agendou máme bohaté zkušenosti a jsme tak schopni skloubit je s formálním procesem zadávacího řízení. Vedle přípravy zadávací dokumentace pak zajišťujeme i veškerou komunikaci s dodavateli a účastníky zadávacího řízení v souladu s platnou právní úpravou, obstaráme nezbytná zveřejnění, vyřizujeme žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, dohlížíme na průběh celého řízení, včetně běhu lhůt, a obhospodařujeme i profil zadavatele. Samozřejmostí je vedení dokumentace k zakázce, kterou po skončení řízení předáváme v přehledné a srozumitelné podobě klientovi pro případ budoucích kontrol průběhu zadávacích řízení.

Dílčí poradenství v souvislosti s administrací veřejné zakázky

Řešíme složitější otázky i komplexnější problémy, se kterými si klienti sami neví rady. I zde jim pomáháme najít praktická řešení a optimální východiska a asistujeme při minimalizaci rizika.

Vzorová dokumentace

Pro klienty také připravujeme, ev. revidujeme, vzorovou dokumentaci pro administraci zadávacích či výběrových řízení.

Příprava nabídky v zadávacím řízení

Naši klienti také často vyhledávají naše služby, pokud se účastní pro jejich činnost významného zadávacího řízení. V takovém případě mají zjevný zájem na tom, aby jejich nabídka obsahovala všechny nezbytné doklady a informace a byla sestavena v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Díky našim službám mají klienti klidnější spaní a jistotu, že jejich účast v soutěži neohrozí žádné formální pochybení. Obdobné služby klientům poskytujeme v případě, že podávají společnou nabídku s jinou právní entitou či jako poddodavatel. V takovém případě asistujeme i při vyjednávání parametrů vzájemných vztahů.

Opravné prostředky v zadávacím řízení

Našim klientům, v postavení účastníků řízení, ev. dodavatelů, asistujeme při podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace nebo při podávání námitek proti úkonům zadavatele, resp. při uplatňování jiných opravných prostředků nebo při komunikaci se zadavatelem v rámci zadávacích řízení. 

Poradenství související s dodržováním pravidel hospodářské soutěže

Poradenství poskytujeme také v otázkách plynoucích z pravidel hospodářské soutěže (bid rigging), a to jak zadavatelům, tak dodavatelům v rámci správních a soudních řízení.

Analýzy a stanoviska k zakázkové problematice

V praxi se nezřídka setkáváme s případy, kdy naši klienti, v postavení dodavatelů nebo účastníků zadávacích řízení, zvažují další možnosti postupu v zakázkových věcech, jako je např. podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, námitek nebo správní žaloby. Naše posouzení jim často pomáhá vyhodnotit, jaký osud jejich podání pravděpodobně čeká, jakou mají naději na úspěch (např. s ohledem na dřívější rozhodovací praxi), jaký je časový horizont plánovaných kroků a jaké jsou s nimi spojeny náklady. Oslovují nás i subjekty z řad zadavatelů, kteří obdobně potřebují vyhodnotit vhodný postup v řízení (např. vyloučení zadavatele, výzvu k objasnění nabídky, rizika uzavření smlouvy aj.). Rady poskytujeme také v pozdějších fázích sporů, včetně řízení před soudem.

Spolupráce po výběru dodavatele a uzavření smlouvy

Klientům asistujeme po skončení zadávacího řízení, zejména pak při auditech dozorových orgánů nebo při nezbytných změnách smlouvy na plnění veřejné zakázky, příp. pak v situacích vzniku sporu mezi smluvními strany při plnění smlouvy.

Dotační poradenství

Radíme subjektům ze soukromého sektoru, kteří jsou příjemci dotace, s administrací výběrových a zadávacích řízení v souladu s platnou právní úpravou a pokyny a pravidly dotačních orgánů. Zprostředkováváme asistenci v souvislosti s podáváním žádosti o dotaci a v neposlední řadě radíme s ev. obranou v případě, kdy dodateční orgán shledá důvody pro krácení dotace.

Zastupování v řízení

Zastupujeme klienty ve správních a soudních řízeních, ať už se jedná o řízení vedená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo soudy. Vyhodnocujeme rizika spojená s vedením soudních sporů.

Školení a příprava

Školíme zaměstnance tak, aby rozuměli dobře náplni práce i povinnostem, které jim vznikají v souvislosti s prací pro veřejný subjekt nebo v souvislosti se zakázkovou agendou.

Legislativní činnost

Daniel Weinhold, řídící partner advokátní kanceláře Weinhold Legal, se podílel na různých legislativních iniciativách v oblasti veřejných zakázek. Je předsedou expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky, vytvořené v roce 2010 všemi vedoucími politickými stranami, relevantními veřejnými institucemi a sdruženími podnikatelské sféry, jejímž cílem je zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek. Je také členem Expertní skupiny pro veřejné zakázky ministerstva pro místní rozvoj.

Publikační a přednášková činnosti

Aktivně se věnujeme publikační a přednáškové činnosti. Vydáváme vlastní dvouměsíčník, který informuje o novinkách v oblasti veřejných zakázek, pořádáme webináře a semináře. Ve spolupráci s právními deníky a právně zaměřenými webovými portály publikujeme řadu článků věnující se této problematice.  


Přečtěte si naše vybrané reference z oblasti veřejných zakázek/veřejného sektoru.

V případě zájmu o naše služby z uvedené oblasti nás neváhejte kontaktovat.

Martin Lukáš

Mgr. Ing. Martin Lukáš

Partner

Tel.: +420 225 385 578
Email: martin.lukas@weinholdlegal.com Mgr. Bc. Tereza Hošková

Vedoucí advokátka

Tel.: +420 225 385 106
Email: tereza.hoskova@weinholdlegal.comMgr. Monika Švaříčková, LL.M.

Seniorní advokátka

Tel.: +420 225 385 333
Email: monika.svarickova@weinholdlegal.com

Weinhold Legal - Česká republika