COVID-19

Pomáháme vám řešit nastalou složitou situaci způsobenou pandemií koronaviru COVID-19. Na této stránce naleznete přehledná shrnutí dostupných informací, díky kterým můžete rychle reagovat a přizpůsobit své postupy aktuálnímu vývoji. Kdykoli se na nás také můžete obrátit pro podrobnější konzultaci.


Opatření v České republice


Pracovněprávní vztahy

Pracovněprávní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

 • Povinné testování zaměstnanců
 • Samotestování prováděné zaměstnanci – postup při zjištění pozitivního výsledku
 • Zajištění ochranných prostředků dýchacích cest
 • Vstupní a periodické lékařské prohlídky
 • Prodloužení programu Antivirus

Opatření související s přechodem hranic

 • Omezení vstupu na pracoviště
 • Očkování proti onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2
 • Co znamená možnost očkování pro zaměstnavatele?
 • Lze zaměstnancům očkování nařídit?
 • Pracovní volno a náhrada mzdy
 • Lze zaměstnancům očkování nařídit?

Pracovněprávní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

 • Prodloužení programu Antivirus
 • Znovuzavedení čestných prohlášení namísto vstupních lékařských prohlídek
 • Opatření související s přechodem hranic
 • Oznamovací povinnost

Pracovněprávní opatření v souvislosti s nouzovým stavem

 • Program Antivirus B prodloužen
 • Home office
 • Pracovnělékařské prohlídky

Podpora zaměstnávání – prodloužení režimu A programu Antivirus

 • Česká obdoba „Kurzarbeitu“
 • Co a proč se má měnit?
 • V čem bude částečná zaměstnanost spočívat?
 • Podmínky pro vznik nároku

Prodloužení programu ANTIVIRUS A a B

 • Režim A
 • Režim B
 • Prodloužení víz cizincům – „Stanovisko“ Evropského inspektora ochrany údajů

Prodloužení programu ANTIVIRUS, prominutí pojistného na sociální
zabezpečení (ANTIVIRUS C), ošetřovné a zkrácení osmidenní ohlašovací lhůty vůči OSSZ

 • PRODLOUŽENÍ PROGRAMU ANTIVIRUS
 • PROMINUTÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (ANTIVIRUS C) A SNÍŽENÍ PENÁLE
 • ZKRÁCENÍ LHŮTY PRO OHLÁŠENÍ OSSZ
 • OŠETŘOVNÉ DO KONCE ČERVNA

Konec nouzového stavu a pracovnělékařské prohlídky

 • Vstupní prohlídky a periodické prohlídky od 14. května 2020
 • Prodloužení platnosti lékařských posudků a čestných prohlášení po skončení nouzového stavu

Spuštění programu Antivirus

 • Od 6. dubna 2020 je možné žádat o příspěvek na náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z příčin způsobených COVID-19 v rámci programu Antivirus. Žádosti (včetně následného vyúčtování požadované náhrady mzdy za jednotlivé měsíce) se vyplňují přes webovou aplikaci Úřadu práce ČR.

Podmínky pro čerpání z programu Antivirus

 • Režim A (zahrnuje dřívější A a B)
 • Režim B
 • Postup pro získání příspěvku z programu Antivirus
 • Podmínky pro čerpání příspěvku

Další opatření přijatá na jednání vlády konaném dne 23. března 2020

 • Omezení maloobchodního prodeje
 • Další dopady usnesení vlády
 • „Pendleři” dojíždějící do Německa a Rakouska
 • Zdravotničtí zaměstnanci a dovolená
 • Prominutí placení záloh pro OSVČ
 • Úlevy v daňové oblasti

Pomoc pro osoby dotčené krizovými opatřeními v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2 – II.

Program Antivirus: Podpora zaměstnavatelů v souvislosti s vyplacenými náhradami mezd

 • Režim A – povinná karanténa zaměstnanců
 • Režim B – nařízené uzavření provozu
 • Režim C – ochromení provozu kvůli nedostatku zaměstnanců
 • Režim D – omezení dostupnosti vstupů
 • Režim E – omezení poptávky po službách a odbytu výrobků

Pomoc pro osoby dotčené krizovými opatřeními v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2 – I.

 • Podpora zaměstnavatelů v souvislosti s úhradou náhrad mezd
 • „Pendleři” a cizinci
 • Ošetřovné pro zaměstnance
 • Finanční příspěvek pro OSVČ Bezúročné půjčky

Mimořádná opatření vlády ČR a jejich dopad do pracovněprávních vztahů

 • Uzavření provozoven
 • Zdravotní prohlídky a pracovní povolení a povolení k pobytu zaměstnanců vybraných zaměstnavatelů
 • Zákaz čerpání dovolené pro zdravotnická povolání
 • Povinná karanténa

Koronavirus a pracovněprávní vztahy

 • Prevenční opatření zaměstnavatele
 • Povinnosti zaměstnance, který se vrátil z oblasti, jež je zasažena koronavirem, nebo byl potenciálně v kontaktu s nakaženou osobou
 • Zaměstnanec s příznaky onemocnění
 • Zaměstnanec bez příznaků onemocnění
 • Nástroje zaměstnavatele


JUDr. Anna Bartůňková

Advokátka

Tel.: +420 225 385 432
Email: anna.bartunkova@weinholdlegal.comJUDr. Eva Procházková Ph.D.

Advokátka

Tel.: +420 225 385 390
Email: eva.prochazkova@weinholdlegal.comMgr. Daša Aradská

Advokátka

Tel.: +420 225 385 112
Email: dasa.aradska@weinholdlegal.com


Smluvní vztahy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 3. výzvu v rámci programu COVID – Nájemné

 • Účel programu
 • Základní charakteristika programu
 • Subjekty způsobilé žádat o podporu
 • Výše podpory
 • Novinky oproti předchozím výzvám

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

 • Účel programu
 • Základní charakteristika programu
 • Subjekty způsobilé žádat o podporu
 • Účel a výše podpory

Výzva č. 2 k programu COVID – Nájemné

 • Charakteristika podpory
 • Způsobilí žadatelé

Výzva k programu COVID – Nájemné

 • Podávání žádostí o poskytnutí podpory
 • Základní parametry a pojmy
 • Řízení o poskytnutí podpory
 • Následné kontroly a odhalení porušení pravidel

Program „COVID – Nájemné“

 • Aktuální stav programu
 • Podpora, její předmět a podmínky
 • Žádost o poskytnutí podpory a její hodnocení
 • Poskytnutí podpory

Právní úprava nájmu nemovitostí v souvislosti s pandemií koronaviru

 • Nájem komerčních nemovitostí
 • Nájem rezidenčních nemovitostí

Činnost soutěžních úřadů v Evropské unii v období koronavirové krize

 • Evropská unie
 • Česká republika
 • Slovenská republika

Návrhy změn právní úpravy splácení úvěrů a nájmu nemovitostí

 • Splácení úvěrů
 • Obecná úprava úvěrů
 • Zákon o spotřebitelském úvěru
 • Nájem komerčních nemovitostí
 • Nájem rezidenčních nemovitostí

Nouzový stav a veřejné zakázky

 • Probíhající zadávací řízení
 • Lhůty v zadávacím řízení
 • Postup v zadávacím řízení
 • Plnění existujících smluv
 • Změna závazku ze smlouvy

Lex covid – návrh změn v insolvenčním právu a právu obchodních korporací

 • Změny v insolvečním právu
 • Změny v exekučním řádu
 • Prominutí zmeškání lhůt v soudních řízeních
 • Krizová opatření týkající se fungování obchodních korporací

Dopad epidemie koronaviru na smluvní vztahy – Identifikace problematických smluvních vztahů a analýza příslušných smluv

 • Vyšší moc upravená ve smlouvě
 • Zproštění povinnosti k náhradě škody (vyšší moc upravená v občanském zákoníku)
 • Podstatná změna okolností
 • Následná nemožnost plnění
 • Fixní závazky – Doporučení


JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

Of Counsel

Tel.: +420 225 385 692
Email: zbysek.kordac@weinholdlegal.comJUDr. Ing. Václav Štraser

Advokát

Tel.: +420 225 385 268
Email: vaclav.straser@weinholdlegal.comMgr. Tomáš Čermák

Advokát

Tel.: +420 724 060 315
Email: tomas.cermak@weinholdlegal.com


Kompenzace

Ministerstvo vnitra připravilo novelu krizového zákona.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

Krizový zákon počítá s kompenzacemi osob dotčených krizovými opatřeními

S přibývajícím počtem osob nakažených koronavirem v České republice postupně přibývá opatření, kterými se vláda České republiky snaží
zamezit šíření tohoto viru mezi populací. Nejzásadnější z nich naleznete v Legal Alertu.

Nouzový stav a jeho důsledky

 • Omezení práv a uložení povinností
 • Práva a povinnosti právnických a fyzických osob


JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

Of Counsel

Tel.: +420 225 385 692
Email: zbysek.kordac@weinholdlegal.com


Opatření na Slovensku


Štátná podpora v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu

 • Podpora cestovného ruchu
 • Dotácie na nájomné
 • Prvá pomoc +

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV PO NOVOM A ĎALŠIE PODPORNÉ OPATRENIA

 • DOČASNÁ OCHRANA
 • MALÝ KONKURZ

PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU A DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ V SÚVISLOSTI S DRUHOU VLNOU PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

 • PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU
 • DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ

POMOC PODNIKOM V SÚVISLOSTI S DRUHOU VLNOU PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

 • „Prvá pomoc+“

DOTÁCIE NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO, DOPLNENIE DOČASNEJ OCHRANY A NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

 • DOTÁCIE NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO, DOPLNENIE DOČASNEJ OCHRANY A NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
 • DOTÁCIA NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO A ROZŠÍRENIE DOČASNEJ OCHRANY
 • NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV A ĎALŠIE PODPORNÉ OPATRENIA

 • Dočasná ochrana
 • Odklad splácania úverov

PROJEKT PODPORY UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ČASE PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

 • PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ ZATVORILI PREVÁDZKY (OPATRENIE 1)
 • PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV A SZČO, KTORÝM POKLESLI TRŽBY (OPATRENIE 2)
 • SPOLOČNÉ PODMIENKY PRE OBE PODPORY

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A ĎALŠÍCH ZÁKONOV V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU NA SLOVENSKU

 • NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A SÚVISIACICH ZÁKONOV
 • NOVELA ZÁKONOV V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA VNÚTRA SR

Vplyv pandémie koronavírusu a mimoriadnych opatrení vlády SR na obchodné vzťahy

 • Vyššia moc upravená v zmluve
 • Okolnosti vylučujúce zodpovednosť („Vyššia moc“ v Obchodnom zákonníku)
 • Dodatočná nemožnosť plnenia
 • Fixné závazky
 • Odporúčania
 • Aktuality

Aktuálne opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19 na Slovensku

 • Vyhlásenie núdzového stavu vládou SR
 • Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR
 • Opatrenie o domácej izolácii osôb vracajúcich sa zo zahraničia
 • Uzatvorenie maloobchodných prevádzok, prevádzok poskytujúcich služby a nariadenie izolácie skupín osôb

Mimoriadne opatrenia vlády SR a možnosti slovenských zamestnávateľov

 • Nižšia náhrada mzdy v prípade inej prekážky na strane zamestnávateľa
 • Hromadné čerpanie dovolenky
 • Čerpanie náhradného voľna
 • Využitie konta pracovného času
 • Práca z domu
 • Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu


Mgr. Tomáš Čermák

Advokát

Tel.: +420 724 060 315
Email: tomas.cermak@weinholdlegal.comJUDr. Karin Konečná

Advokátka

Tel.: +420 727 879 706
Email: karin.konecna@weinholdlegal.com

Weinhold Legal - Česká republika