Archiv Legal Alert

3/2021 – HR Legal Alert – Pracovněprávní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 – Povinné testování zaměstnanců – Samotestování prováděné zaměstnanci – postup při zjištění pozitivního výsledku – Zajištění ochranných prostředků dýchacích cest – Vstupní a periodické lékařské prohlídky – Prodloužení programu Antivirus

2/2021 – SK Legal Alert – Štátná podpora v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu – Podpora cestovného ruchu – Dotácie na nájomné – Prvá pomoc +

2/2021 – HR Legal Alert – Opatření související s přechodem hranic – Omezení vstupu na pracoviště – Očkování proti onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 – Co znamená možnost očkování pro zaměstnavatele? – Pracovní volno a náhrada mzdy – Lze zaměstnancům očkování nařídit?

2/2021 – SK Legal Alert – ZMENY, KTORÉ SO SEBOU PRINESIE NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE – DOMÁCKA PRÁCA A TELEPRÁCA – ĎALŠIE ZMENY

1/2021 – HR Legal Alert – Pracovněprávní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 – Prodloužení programu Antivirus – Znovuzavedení čestných prohlášení namísto vstupních lékařských prohlídek – Opatření související s přechodem hranic – Oznamovací povinnost

1/2021 – CZ – Legal Alert – Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 3. výzvu v rámci programu COVID – Nájemné – Účel programu – Základní charakteristika programu – Subjekty způsobilé žádat o podporu – Výše podpory – Novinky oproti předchozím výzvám

1/2021 – CZ – Legal Alert – Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny – Účel programu – Základní charakteristika programu – Subjekty způsobilé žádat o podporu – Účel a výše podpory

12/2020 – VZ- Legal Alert – Novela – odpovědné zadávání veřejných zakázek – Nová zásada v § 6 ZZVZ – Adresáti nové zásady – Podstata nové zásady – Dopad na dokumentaci k veřejné zakázce – Dostupné metodiky a další pomůcky

12/2020 – SK – Legal Alert – DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV PO NOVOM A ĎALŠIE PODPORNÉ OPATRENIA – DOČASNÁ OCHRANA – MALÝ KONKURZ

12/2020 – CZ – HR Legal Alert – Novela nařízení vlády o minimální mzdě – Stravenkový paušál – Nabytí účinnosti části novely zákoníku práce

12/2020 – SK – Legal Alert – PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU A DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ V SÚVISLOSTI S DRUHOU VLNOU PANDÉMIE – KORONAVÍRUSU PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU – DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ

10/2020 – SK – Legal Alert – POMOC PODNIKOM V SÚVISLOSTI S DRUHOU VLNOU PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

10/2020 – CZ – HR Legal Alert – Pracovněprávní opatření v souvislosti s nouzovým stavem – Program Antivirus B prodloužen – Home office – Pracovnělékařské prohlídky

10/2020 – CZ – Legal Alert – Výzva č. 2 k programu COVID – Nájemné – Charakteristika podpory – Způsobilí žadatelé

10/2020 – CZ – HR Legal Alert – Podpora zaměstnávání Prodloužení režimu A programu Antivirus – Česká obdoba „Kurzarbeitu“ – Co a proč se má měnit?

10/2020 – CZ – ZOK Legal Alert – Novela Zákona o obchodních korporacích – změny stanov akciové společnosti – Jmenování člena představenstva, dozorčí rady či správní rady akcionářem -Zákaz konkurence členů představenstva, dozorčí rady či správní rady – Přednost ujednání stanov před ujednáními smlouvy o výkonu funkce – Možnost konání valné hromady bez splnění požadavků na její svolání – Upřesnění adres pro zasílání pozvánek na valnou hromadu – Změny v případě hlasování dle druhu akcií – Změny v působnosti valné hromady – Omezení účasti dalších osob na valné hromadě – Omezení hlasovacího práva akcionáře – Úprava rozhodného dne a způsobu přijetí rozhodnutí u rozhodování per rollam – Změny u monistické struktury a.s. – Další důležité povinnosti týkající se i akciových společností

9-10/2020 – CZ – VZ Legal Alert – Aktuálně z rozhodovací praxe – Akcie, obchodní závod či podíl nejsou předmětem veřejné zakázky na dodávky – Kdy je předložení oprávnění k podnikání nepřiměřeným požadavkem zadavatele? – Administrativní pochybení v nabídce vedlo k vyloučení dodavatele

9/2020 – CZ – HR Legal Alert – Prodloužení programu ANTIVIRUS A a B – Režim A – Režim B – Prodloužení víz cizincům – „Stanovisko“ Evropského inspektora ochrany údajů

8/2020 – CZ – Legal Alert – Novela zákona o obchodních korporacích – Změny a novinky – Na co se zaměřit

8/2020 – CZ – HR Legal Alert – Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ve věci rovného odměňování zaměstnanců jednoho zaměstnavatele v různých regionech – Skutkový stav – Rozhodnutí soudů – nižších instancí – Dovolací řízení

7/2020 – CZ – HR Legal Alert – Novela zákoníku práce – Dovolená – účinnost od 1. 1. 2021 – Doručování písemností – účinnost od 30. 7. 2020 – Sdílené pracovní místo – účinnost od 1.1.2021 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – účinnost od 30.7.2020 – Přísnější pravidla při vysílání zaměstnanců z členských států – účinnost od 30. 7. 2020 – Náhrada újmy – účinnost od 1.1.2021 -Další změny zavedené novelou

6/2020 – CZ – Legal Alert – Výzva k programu COVID – Nájemné – Podávání žádostí o poskytnutí podpory – Základní parametry a pojmy – Řízení o poskytnutí podpory – Následné kontroly a odhalení porušení pravidel

6/2020 – SK – SK Legal Alert – DOTÁCIE NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO – DOPLNENIE DOČASNEJ OCHRANY – NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

5/2020 – CZ – HR Legal Alert – Prodloužení programu ANTIVIRUS, prominutí pojistného na sociální zabezpečení (ANTIVIRUS C), ošetřovné a zkrácení osmidenní ohlašovací lhůty vůči OSSZ – PRODLOUŽENÍ PROGRAMU ANTIVIRUS – PROMINUTÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (ANTIVIRUS C) A SNÍŽENÍ PENÁLE – ZKRÁCENÍ LHŮTY PRO OHLÁŠENÍ OSSZ – OŠETŘOVNÉ DO KONCE ČERVNA

5/2020 – CZ – Legal Alert – Program „COVID – Nájemné“ – Aktuální stav programu – Podpora, její předmět a podmínky – Žádost o poskytnutí podpory a její hodnocení – Poskytnutí podpory

5/2020 – CZ – HR Legal Alert – Konec nouzového stavu a pracovnělékařské prohlídky – Vstupní prohlídky a periodické prohlídky od 14. května 2020 – Prodloužení platnosti lékařských posudků a čestných prohlášení po skončení nouzového stavu

4/2020 – SK – SK Legal Alert – DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV A ĎALŠIE PODPORNÉ OPATRENIA – Dočasná ochrana – Odklad splácania úverov

4/2020 – CZ Legal Alert – Právní úprava nájmu nemovitostí v souvislosti s pandemií koronaviru – Nájem komerčních nemovitostí – Nájem rezidenčních nemovitostí

4/2020 – CZ Legal Alert – Činnost soutěžních úřadů v Evropské unii v období koronavirové krize – Evropská unie – Česká republika – Slovenská republika

4/2020 – SK – SK Legal Alert – PROJEKT PODPORY UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ČASE PANDÉMIE KORONAVÍRUSU – PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ ZATVORILI PREVÁDZKY (OPATRENIE 1) – PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV A SZČO, KTORÝM POKLESLI TRŽBY (OPATRENIE 2) – SPOLOČNÉ PODMIENKY PRE OBE PODPORY

4/2020 – CZ – Legal Alert – Návrhy změn právní úpravy splácení úvěrů a nájmu nemovitostí – Splácení úvěrů – Obecná úprava úvěrů – Zákon o spotřebitelském úvěru – Nájem komerčních nemovitostí – Nájem rezidenčních nemovitostí

4/2020 – CZ – Legal Alert – Nouzový stav a veřejné zakázky – Probíhající zadávací řízení – Lhůty v zadávacím řízení – Postup v zadávacím řízení – Plnění existujících smluv – Změna závazku ze smlouvy

3/2020 – SK – SK Legal Alert – NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A ĎALŠÍCH ZÁKONOV V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU NA SLOVENSKU – NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A SÚVISIACICH ZÁKONOV – NOVELA ZÁKONOV V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA VNÚTRA SR

4/2020 – CZ – Legal Alert – Změny v insolvečním právu – Změny v exekučním řádu – Prominutí zmeškání lhůt v soudních řízeních – Krizová opatření týkající se fungování obchodních korporací

4/2020 – CZ – HR Legal Alert – Podmínky pro čerpání z programu Antivirus – Režim A (zahrnuje dřívější A a B) – Režim B – Postup pro získání příspěvku z programu Antivirus – Podmínky pro čerpání příspěvku

3/2020 – SK – SK Legal Alert – Vplyv pandémie koronavírusu a mimoriadnych opatrení vlády SR na obchodné vzťahy – Vyššia moc upravená v zmluve – Okolnosti vylučujúce zodpovednosť („Vyššia moc“ v Obchodnom zákonníku) – Dodatočná nemožnosť plnenia – Fixné závazky – Odporúčania – Aktuality

3/2020 – CZ – HR Legal Alert – Další opatření přijatá na jednání vlády konaném dne 23. března 2020 – Omezení maloobchodního prodeje – Další dopady usnesení vlády – „Pendleři” dojíždějící do Německa a Rakouska – Zdravotničtí zaměstnanci a dovolená – Prominutí placení záloh pro OSVČ – Úlevy v daňové oblasti

3/2020 – CZ – HR Legal Alert – Pomoc pro osoby dotčené krizovými opatřeními v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2 – Program Antivirus: Podpora zaměstnavatelů v souvislosti s vyplacenými náhradami mezd – Režim A – povinná karanténa zaměstnanců – Režim B – nařízené uzavření provozu – Režim C – ochromení provozu kvůli nedostatku zaměstnanců – Režim D – omezení dostupnosti vstupů – Režim E – omezení poptávky po službách a odbytu výrobků

3/2020 – CZ – Legal Alert – Dopad epidemie koronaviru na smluvní vztahy – Identifikace problematických smluvních vztahů a analýza příslušných smluv – Vyšší moc upravená ve smlouvě – Zproštění povinnosti k náhradě škody (vyšší moc upravená v občanském zákoníku) – Podstatná změna okolností – Následná nemožnost plnění – Fixní závazky – Doporučení

3/2020 – CZ – Legal Alert – Pomoc pro osoby dotčené krizovými opatřeními v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2 – Podpora zaměstnavatelů v souvislosti s úhradou náhrad mezd – „Pendleři” a cizinci – Ošetřovné pro zaměstnance – Finanční příspěvek pro OSVČ – Bezúročné půjčky

3/2020 – SK – Legal Alert – Aktuálne opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19 na Slovensku – Vyhlásenie núdzového stavu vládou SR – Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR – Opatrenie o domácej izolácii osôb vracajúcich sa zo zahraničia – Uzatvorenie maloobchodných prevádzok, prevádzok poskytujúcich služby a nariadenie izolácie skupín osôb

3/2020 – CZ – Legal Alert – Krizový zákon počítá s kompenzacemi osob dotčených krizovými opatřeními

3/2020 – CZ – HR Legal Alert – Mimořádná opatření a jejich dopad do pracovněprávních vztahů – Uzavření provozoven – Zdravotní prohlídky a pracovní povolení a povolení k pobytu zaměstnanců vybraných zaměstnavatelů – Zákaz čerpání dovolené pro zdravotnická povolání – Povinná karanténa

3/2020 – SK – SK Legal Alert – Mimoriadne opatrenia vlády SR a možnosti slovenských zamestnávateľov – Nižšia náhrada mzdy v prípade inej prekážky na strane zamestnávateľa – Hromadné čerpanie dovolenky – Čerpanie náhradného voľna – Využitie konta pracovného času – Práca z domu – Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

3/2020 – CZ – Legal Alert – Nouzový stav a jeho důsledky – Omezení práv a uložení povinností – Práva a povinnosti právnických a fyzických osob

3/2020 – CZ – Legal Alert – Koronavirus a pracovněprávní vztahy – Prevenční opatření zaměstnavatele – Povinnosti zaměstnance, který se vrátil z oblasti, jež je zasažena koronavirem, nebo byl potenciálně v kontaktu s nakaženou osobou – Zaměstnanec s příznaky onemocnění – Zaměstnanec bez příznaků onemocnění – Nástroje zaměstnavatele

3/2020 – SK – SK Legal Alert – Zmeny v Obchodnom zákonníku a v súvisiacich právnych predpisoch v roku 2020
2/2020 – CZ – Legal Alert – Nová pravidla EU účinná od 1.1.2020 pomohou obchodním společnostem při přeměnách

1/2020 – SK – HR Legal Alert – Novinky z oblasti pracovného práva v roku 2020 na Slovensku – Dlhšia dovolenka pre zamestnanca starajúceho sa o dieťa – Dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca – Minimálna mzda v roku 2020 – Nové pravidlá vysielania zamestnancov

12/2019 – HR Legal Alert – Změna minimální mzdy a minimální úrovně zaručené mzdy od 1.1.2020 – Připravovaná novela zákoníku práce – Judikatura – Výpověď pro nesplňování požadavků a rozpor s dobrými mravy – Otázka posouzení pracovní smlouvy při souběhu

3/2019 – The rule in Gibbs – BREXIT – Možné dopady pro věřitele

5/2018 – Nová pravidla EU – Dne 25. dubna 2018 byl zveřejněn návrh Evropské komise na vydání směrnice s cílem pozměnit Směrnici (EU) 2017/1132 v oblasti práva přeshraničních přeměn, rozdělení a fúzí obchodních společností.

3/2018 – Anti Money Laundry – Dňa 1. marca 2018 bol v zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 52/2018 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1/2018 – Evidence skutečných majitelů – Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti část novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování te-rorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších sou-visejících předpisů, provedené zákonem č. 368/2016 Sb. (dále jen „novela“).

11/2017 – HR Legal Alert – Aktuální změny v oblasti pracovnělékařských služeb s účinností od 1. 11. 2017 – Novela nařízení č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat – Judikatura – K monitoringu zaměstnanců

9/2017 – HR Legal Alert – Aktuální změny v oblasti legalizace pobytu zahraničních pracovníků – Judikatura – K organizační změně spočívající ve zrušení pracovního místa s kratší pracovní dobou – K řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

8/2017 – HR Legal Alert – Novela zákona o zaměstnanosti – dopady na zaměstnavatele – Judikatura – Poškození zdraví při plnění pracovních úkolů na pracovní cestě

6/2017 – Legal Alert SK – Komunikácie s orgánmi verejnej moci povinne aktivované elektronické schránky

12/2016 – Legal Alert CZ – První novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

6/2016 – Legal Alert CZ – Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

2/2016 – Legal Alert CZ – Novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

1/2016 – HR Legal Alert CZ – Skutečně mohou zaměstnavatelé bez omezení číst soukromé zprávy zaměstnanců?

10/2015 – Legal Alert CZ – Soudní dvůr Evropské unie řekl NE režimu Safe Harbor při předávání osobních údajů do USA

12/2014 – Legal Alert – Nové nařízení EU Brusel I bis

6/2014 – Legal Alert – „Přiměřená protihodnota“ při zřízení zajištění dluhu dlužníka, který je v úpadku

1/2014 – Legal Alert – Veřejné zakázky